Jakub Böhme urodził się w 1575 roku w Starym Zawidowie w powiecie zgorzeleckim. Po ukończeniu nauki szkolnej uczy się jako terminator zawodu szewca. Papiery mistrzowskie otrzymuje w 1599 i nabywa prawa obywatelskie miasta Goerlitz, żeni się z córką masarza, kupuje ławę szewską w rynku miejskim, oraz dom w którym mieszka do 1610 roku. W 1612 powstaje pierwsze i najważniejsze dzieło Böhmego "Aurora albo wschód jutrzenki", poprzez które wpada w konflikt z władzami kościelnymi oraz otrzymuje zakaz pisania i publikowania pism. Po rozpoczęciu wojny trzydziestoletniej w 1618 łamie zakaz pisania i w 1619 kończy pisać swoje drugie dzieło "O trzech pryncypiach - czyli opis trzech własności boskiej istoty". Międzyczasie porzuca zawód szewca i zajmuje się handlem przędzą. Często podróżuje po całym Śląsku popularyzując swoje idee. Powstają dalsze liczne i obszerne dzieła i rośnie popularność teozofa. Prześladowcy aktywizują się zmuszając Böhmego do opuszczenia miasta. Wraca do domu tuż przed śmiercią. Zmarł 16.11.1624 roku.

Tradycje Jakuba Böhmego w Polsce kontynuowane sa głównie w Zgorzelcu za sprawą Stowarzyszenia Euroopera, które przejęło w opiekę Dom Jakuba Böhmego i zorganizowało stałą wystawę tzw. Izbę Jakuba Böhmego. Stowarzyszenie wydało także tłumaczenie kilku pism Jakuba Böhmego. Myśl Böhmego kultywowana jest jednak głównie w Stowarzyszeniu Gnosis, a badana jest w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, która współpracuje w tym zakresie z Międzynarodowym Instytutem Jakuba Böhmego w Görlitz.

Myśl Böhmego stanowi z jednej strony bardzo ważne ogniwo w rozwoju myśli chrześcijańskiej, a drugiej strony stała się ważnym ogniwem w budowaniu nowej filozofii religijnej budującej podstawy nowego dialogu między religijnego ku ogólnoludzkiej religii powszechnej. Taka religia powinna ona być wsparta na objawieniu bożym oraz na aktualnych wynikach badań naukowych które badają przecież objawianie się Boga w naturze. W ten sposób będzie można zsyntezować w niej przeróżne źródła wiedzy, aby przetworzyć je w zwarty system teozoficzny, który stanie się specyficznym wyrazem ludzkich dążeń poznawczych. Nie chodzi w tym o zwykłe odniesienie do poprzedników, i o proste nawiązanie do nauk szczegółowych ale całkowite przetworzenie tych idei, kierujące się przede wszystkim dążeniem do zrozumienia głębi rzeczywistości boskiej która stoi u podstaw tego co doświadczamy poprzez naturalne poznanie metafizyczne i naukowe.

Na podstawie rekonstrukcji procesu doświadczenia mistycznego można odtworzyć rzeczywiste
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI JAKUBA BOEHME

LATA

ZDARZENIA

PPRZEŻYCIA

DZIEŁA

1575

Jakub Boehme urodził się w Alt-Seindenbergu (obecnie Stary Zawidów w powiecie zgorzeleckim). w rodzinie emigrantów religijnych z Czech(Bracia Czescy). Dnia i miesiąca urodzin  nie można ustalić. Ze względu na wątły stan zdrowia uczy się rzemiosła u szewca w Seindenbergu. (Zawidów)


 
 
 
 


 
 
 

 

1599

24 kwietnia uzyskuje prawo obywatelskie w Goerlitz, kupuje ławę szewską na Dolnym Rynku i zostaje przyjęty do cechu szewców. 


10 maja zawiera małżeństwo z Kathariną Kuntzchman córką rzeźnika. 
21 sierpnia kupuje dom przy Bramie Nyskiej na Toepferberg

Podejmuje przejmujące medytacje afektywne oraz ascetyczne życie religijnego sytuuje go w pierwszym okresie życia mistycznego to znaczy na drodze oczyszczenia czynnego


 
 

 

1600

29 stycznia rodzi się najstarszy syn Jakob. Do 1611 urodzi się jeszcze trzech synów.

Tuż po narodzeniu pierwszego syna Boehme zostaje obdarzony szczególną łaską. W czasie pracy warsztatowej dostrzega niezwykły blask naczynia cynowego, który odrywa go od czynności i skłania do głębszej medytacji. Ta medytacja staje się dla niego tak intensywna, że opuszcza warsztat i udaje się na pobliskie łąki aby się przewietrzyć. Mimo to jego doświadczenie mistyczne nie ustaje, a nabiera intensywności. To zdarzenie w życiu mistrza szewskiego miało przełomowe znaczenie i oznaczało, że wszedł już w drugi okres życia mistycznego - na drogę oświecenia.


 
 
 
 
 

 

1610

Boehme kupuje nowy dom przy moście nad Nysą i przeprowadza się do niego z rodziną.

Tzw. druga wizja, która rozpoczyna trzecią fazę drogi oświecenia: proste zjednoczenie mistyczne, pod jego wpływem Boehme zacznie pisać Aurorę.

 

1612

Von Serch pożyczył i potajemnie nakazał skopiować rękopis Aurory.

W okresie Zielonych Świąt Boehme wchodzi na drogę zjednoczenia mistycznego, która rozpoczyna się od ciężkich oczyszczeń biernych, one są powodem niedokończenia Aurory.

styczeń - czerwiec pod wpływem przeżyć mistycznych Boehme pisze Aurorę - Morgenröthe im Aufgang V1

1613

marzec - Boehme sprzedaje zakład szewski i w raz z żoną zajmuje się handlem nićmi, co sprzyja podróżowaniu i szerokim kontaktom z ludźmi. 


28 lipca - Aurora dostaje się w ręce prymariusza Goerlitz Richtera, przez którego Mistrz Szewski zostaje napiętnowany za szerzenie błędnych nauk 
30 lipca - przesłuchanie w probostwie w sprawach wiary, Boehme otrzymuje zakaz pisania

Pod wpływem oczyszczeń biernych Boehme zmienia tryb życia i biernie przyjmuje decyzje nadproboszcza Goerlitz o zakazie pisania. 


 
 
 
 

 

1618

Defenestracja Praska - początek Wojny Trzydziestoletniej. 


Pod wpływem wydarzeń, nalegania przyjaciół i własnych przeżyć Boehme postanawia przerwać swoje milczenie i zaczyna pisanie.

Zjednoczenie oschłe trwa do roku 1618. Po jego zakończeniu rozpoczyna się zjednoczenie ekstatyczne. Boehme podejmuje szeroką akcję apostolską. Staje się w ten sposób mężem opatrznościowym dla ludzi ogarniętych ideami wojennymi.

 

1619

Boehme jest obecny w Pradze w czasie koronacji Elektora Fryderyka V

 

Beschreibung der drey Principien Göttliches Wesens V2

1620

Boehme odwiedza swego ucznia i przyjaciela Abrahama von SommelfeldaaufWartha mieszkającego pod Bunclau (Bolesławcem). Ciężka choroba i wyczerpanie


Boehme doznaje ciężkich oczyszczeń biernych mających pewien wpływ na stan zdrowia

-Vom dreyfachen Leben des Menschen.V3 
-Vierzig Fragen von der Seelen.V3 
-Von der Menschwerdung Jesu Christi.V4 
-Von sechs theosophischen Puncten. V4 
-Kurtze Erklärung sechs mystischer Puncte.V4 
-Grundlicher Bericht vom irdischen und himmlischen Mysterio V4 
-Unterricht von den letzten Zeiten V4 
-Unterricht von den letzten Zeiten .V5

1621

Podróż do Strzegomia. 


Ataki BaltasaraTilkena na Boehmego


 

Schutz-Scriften wieder Balthasar Tilken.V5 

1622

Podróż do Weicchau do Rudolfa von Gersdorfa, do Glogau (Głogowa) i Breslau (Wrocławia)

 

-Bedencken uber Esaia Stiefels Buchlein (1621/22) V5 
-De Signatura Rerum V6 
-De vita mentali

1623

Podróż do Głogowa i Wrocławia


 

-Von der Gnaden-Wahl.V6 
-Von Christi Testamenten.V6 
- Mysterium Magnum. V7iV8

1624

Wiersze nadproboszcza Richtera przeciwko Boehmemu, który odpowiada na posiedzeniu rady miejskiej Goerlitz. 


Na zaproszenie dworu saksońskiego podróżuje Boehme do Drezna i jesienią po raz ostatni odwiedza przyjaciół na Śląsku. Ciężko chory powraca do Zgorzelca. Jakub Boehme umiera 17 listopada. Na pogrzebie ekscesy i wyzwiska. Uszkodzenie grobu przez prawowiernych luteranów.

Boehme osiąga stan zjednoczenia przemieniającego. Jego opatrznościowe idee nie znajdują zrozumienia na dworze w Dreźnie. Łagodząco jednak wpływają na walczące strony. Misja i życie Boehmego kończą się.

-Der Weg zu Christo.V4 
-Schutz-Rede wieder Gregorium Richter V5 
-Betrachtung Göttlicher Offenbarung.V9 
Tafeln (1624). V9 
Clavis (1624).V9 
Theosophische Send-Briefe.V9 (1618-1624).